Fight Night Round 4

Published by gametheorytv on

Fight Night Round 4 Opis

Fight Night Round 4 jest kolejn? cz??ci? z cyklu bokserskich gier, które wysz?y spod r?k pracowników studia EA Sports. Wcze?niejsze trzy wersje zosta?y docenione przez mi?o?ników walk pi??ciarskich na ca?ym globie ze wzgl?du na to, i? zosta? w nich wiernie odwzorowany klimat meczów bokserskich. Zastosowano tutaj nowy silnik, co daje nam uczucie jeszcze wi?kszego realizmu toczonych walk.

EA Sports nie zawiod

EA Sports nie zawiod?o i tym razem pod wzgl?dem ilo?ci i „jako?ci” licencjonowanych zawodników, których mo?emy ujrze? w „czwórce”. EA do tej cz??ci skutecznie postara?o si? o prawa do wizerunku a? 40 najlepszych zawodników z przeró?nych kategorii wagowych. W?ród nich s? takie ?wiatowe gwiazdy jak Muhammad Ali, Mike „Bestia” Tyson, Lennox Lewis czy te? Emanuel Augustus.

Wszystkie te gwiazdy posiadaj? w?asn? wag?, postur? i budow? cia?a, unikalne dla ka?dego z nich. Ma to wp?yw na to, ?e skuteczno?? danego zawodnika ró?ni si? od innych, a co za tym idzie – musimy zastosowa? odpowiedni? technik?, gdy? graj?c w ten sam sposób wszystkimi bokserami nie zawsze odniesiemy zamierzany efekt. Od postury zawodnika zale?y tak?e sposób w jaki wyprowadza i odparowuje ciosy.

Fight Night Round 4 zosta? wyposa?ony w bardzo zaawansowany system fizyki, który wiernie ukazuje efekty uderze?, sposób poruszania si? zawodników itd. na naszym monitorze. Dodatkowo na przebieg walki wp?ywa adrenalina i stopie? w jakim zm?czy? si? nasz zawodnik. Przek?ada si? to na si?? naszych ciosów a nawet skuteczno?? obrony, które malej? z ka?d? rund? i umo?liwiaj? naszemu przeciwnikowi zadanie nam gro?nego ciosu. To tylko kilka z wielu mo?liwo?ci jakie daje nam ten rozbudowany system. Jednak najbardziej cenion? zalet? przez graczy b?dzie ta, ?e ?aden ze stoczonych pojedynków na ringu nie b?dzie wygl?da? tak samo.

Pojedynki toczone s? na realistycznie odwzorowanych halach, które mo?emy ogl?da? w telewizji. ?ywo reaguje publiczno??, która „obserwuje” to, co si? dzieje na ringu. Elektronicy przygotowali krótkie mini scenki, które w efektowny sposób pokazuj? wej?cie na ring czy ukazuj? charakterystyczne zachowania dla danego zawodnika.

Cechy gry:

fenomenalna grafika

bardzo dobry d?wi?k

ponad 40 prawdziwych bokserów

realistycznie przygotowane areny

proste sterowanie

zaawansowany model fizyki

Categories: Gaming

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *