FIFA 09

FIFA 09 Opis

FIFA 09 to jedna z dwóch czo?owych produkcji traktuj?cych o najpopularniejszym sporcie na ?wiecie, czyli pi?ce no?nej. Dziecko kanadyjskiego studia EA Sports sta? si? ich flagowym tytu?em i stawiane jest tu? przy drugim królu gier o pi?ce no?nej, Pro Evolution Soccer.

W pi?tnastej ju? ods?onie twórcy postawili na jak najwi?kszy realizm i zadbali o najwi?ksze szczegó?y. Autorzy przy?o?yli si? do stworzenia algorytmów, które jak najbardziej realistycznie przedstawi? animacje poda?, strza?ów, interakcji mi?dzy graczami oraz fauli. W stworzeniu realistycznej gry traktuj?cej o pi?ce no?nej pomagaj? licencje, które FIFA posiada. Od zezwolenia na skorzystanie z wizerunków bardziej i mniej znanych pi?karzy, poprzez znane stadiony a? po ca?e kluby. Dzi?ki temu ka?dy mo?e poprowadzi? swoj? ulubion? dru?yn? do zwyci?stwa.

Grać FIFA 09

Twórcy poprawili równie? AI dru?yn prowadzonych przez sztuczn? inteligencj?. Teraz przeciwnicy potrafi? dostosowa? swój styl gry do tego co dzieje si? na boisku, uwzgl?dniaj?c przy tym kilka czynników: presti? spotkania, warunki pogodowe, aktualny wynik. Potrafi? równie? zapami?ta? nasz styl gry i wykorzysta? luki w taktyce przeciwko nam. Poza tym na umiej?tno?ci graczy wp?ywa ich budowa cia?a – ni?si b?d? szybsi od reszty, a wysocy maj? wi?ksze szanse na wygranie walki w powietrzu.

FIFA 09 to równie? mo?liwo?? stworzenia w?asnej, wymarzonej dru?yny od podstaw uzupe?niaj?c kadr? realnymi postaciami jak i stworzonymi przez nas w edytorze. Mo?emy równie? edytowa? taktyki gry, regulowa? krycie oraz agresywno?? naszych podopiecznych. Pojawi? si? równie? tryb Be a Pro, w którym prowadzimy jednego pi?karza po wszystkich szczeblach kariery – od pierwszych meczy przesiedzianych na ?awce rezerwowych, a? po wielkie spotkania presti?owych klubów.